Đào tạo đại học

Chuẩn đầu ra SP Hoá học
09/03/2019 08:09:46 admin admin 0 1762
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140, trong đó – Khối kiến thức chung bắt buộc: 20 tín...
Khung chương trình SP Hoá học
09/03/2019 08:10:27 admin admin 0 1875
Chuẩn đầu ra SP Hoá học CLC
09/03/2019 08:10:57 admin admin 0 1500
Khung chương trình SP Hoá học CLC
25/09/2021 02:11:30 admin admin 0 870
Chuẩn đầu ra SP Hoá học tiếng Anh
09/03/2019 08:12:07 admin admin 0 1029
Khung chương trình SP Hoá học tiếng Anh
09/03/2019 08:12:35 admin admin 0 804
Chuẩn đầu ra Cử nhân Hoá học
09/03/2019 08:13:52 admin admin 0 1140
Khung chương trình Cử nhân Hoá học
09/03/2019 08:14:27 admin admin 0 693