Đào tạo đại học

Chuẩn đầu ra SP Hoá học
09/03/2019 08:09:46 admin admin 0 858
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140, trong đó – Khối kiến thức chung bắt buộc: 20 tín...
Khung chương trình SP Hoá học
09/03/2019 08:10:27 admin admin 0 803
Chuẩn đầu ra SP Hoá học CLC
09/03/2019 08:10:57 admin admin 0 639
Khung chương trình SP Hoá học CLC
09/03/2019 08:11:32 admin admin 0 358
Chuẩn đầu ra SP Hoá học tiếng Anh
09/03/2019 08:12:07 admin admin 0 425
Khung chương trình SP Hoá học tiếng Anh
09/03/2019 08:12:35 admin admin 0 352
Chuẩn đầu ra Cử nhân Hoá học
09/03/2019 08:13:52 admin admin 0 623
Khung chương trình Cử nhân Hoá học
09/03/2019 08:14:27 admin admin 0 268