Đào tạo

Khung chương trình chuyên ngành Hóa vô cơ
09/03/2019 08:56:32 admin admin 0 1357
Khung chương trình chuyên ngành Hóa hữu cơ
09/03/2019 08:56:46 admin admin 0 1866
Khung chương trình chuyên ngành Hóa phân tích
09/03/2019 08:57:12 admin admin 0 1890
Chuẩn đầu ra SP Hoá học
09/03/2019 08:09:46 admin admin 0 1974
Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 140, trong đó – Khối kiến thức chung bắt buộc: 20 tín chỉ (Không tính các học phần GDTC và GDQP) – Khối kiến thức chung của nhóm ngành: 12 tín chỉ Bắt buộc: 12 tín chỉ Tự chọn: 0 tín chỉ – Khối kiến thức...
Khung chương trình SP Hoá học
09/03/2019 08:10:27 admin admin 0 2075

Đào tạo