Đào tạo Sau Đại học

Một số hình ảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Phạm Văn Thống
15/08/2023 09:35:31 admin admin 0 411
NCS Phạm Văn Thống (NCS của BMVC) đã bảo vệ thành công luận án cấp Trường vào ngày 10/8/2023 với...
Một số hình ảnh lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Vũ Viết Doanh
17/08/2023 07:33:56 admin admin 0 347
Sáng ngày 11/8/2023, NCS Vũ Viết Doanh (NCS của BMVC) đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp...
Khung chương trình chuyên ngành Hóa vô cơ
09/03/2019 08:56:32 admin admin 0 1788
Khung chương trình chuyên ngành Hóa hữu cơ
09/03/2019 08:56:46 admin admin 0 2317