THÔNG BÁO: Tuyển sinh trình độ Thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu đợt 1 năm 2022 - Khóa 32 (2022-2024)


06-04-2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU ĐỢT 1 NĂM 2022 - KHÓA 32 (2022-2024)

 

Căn cứ Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-ĐHSPHN ngày 8/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ; Căn cứ Đề án tuyển sinh sau đại học năm 2022 ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-ĐHSPHN ngày 11/3/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu đợt 1 năm 2022, cụ thể như sau:

I. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

TT

Khoa

Chuyên ngành

Mã số

Chỉ tiêu

1

Toán - Tin

Đại số và lí thuyết số

8460104

11

2

Hình học và tôpô

8460105

12

3

Lí luận và PPDH bộ môn Toán

8140111

12

4

Lí thuyết xác suất và thống kê toán học

8460106

7

5

Toán giải tích

8460102

30

6

Toán ứng dụng

8460112

9

7

Vật lí

Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí

8140111

20

8

Vật lí chất rắn

8440104

15

9

Vật lí lí thuyết và vật lí toán

8440103

15

10

Hoá học

Hoá hữu cơ

8440114

15

11

Hoá lí thuyết và hoá lí

8440119

13

12

Hoá phân tích

8440118

10

13

Hoá vô cơ

8440113

13

14

Lí luận và PPDH bộ môn Hoá

8140111

26

15

Hoá môi trường

8440120

11

16

Sinh học

Động vật học

8420103

9

17

Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học

8140111

7

18

Sinh học thực nghiệm

8420114

15

19

Sinh thái học

8420120

7

20

Vi sinh vật học

8420107

10

21

Thực vật học

8420111

7

22

Công nghệ thông tin

Khoa học máy tính

8480101

15

23

Lí luận và PPDH bộ môn Tin học

8140111

15

24

Sư phạm kĩ thuật

Lí luận và PPDH bộ môn Kĩ thuật công nghiệp

8140111

15

25

Ngữ văn

Hán Nôm

8220104

8

26

Ngôn ngữ học

8229020

10

27

Lí luận và PPDH bộ môn Văn và tiếng Việt

8140111

25

28

Ngữ văn

Lí luận văn học

8220120

12

29

Văn học dân gian

8220125

8

30

Văn học nước ngoài

8220242

15

31

Văn học Việt Nam

8220121

25

32

Lịch sử

Lịch sử thế giới

8229011

20

33

Lịch sử Việt Nam

8229013

20

34

Lí luận và PPDH bộ môn Lịch sử

8140111

10

35

Địa lí

Địa lí học

8310501

10

36

Địa lí tự nhiên

8440217

10

37

Lí luận và PPDH bộ môn Địa lí

8140111

10

38

Bản đồ, Viễn thám và hệ thông tin địa lí

8440214

5

39

Tâm lí giáo dục

 

Giáo dục học

8140101

10

40

Tâm lí học

8310401

10

41

Giáo dục và phát triển cộng đồng

Bộ GD&ĐT giao thí điểm

20

42

Tâm lí học (Tâm lí học trường học)

8310401

35

43

Quản lí giáo dục

Quản lí giáo dục

8140114

25

44

Giáo dục tiểu học

Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)

8140101

35

45

Giáo dục mầm non

Giáo dục học (Giáo dục mầm non)

8140101

15

46

LLCT-GDCD

Lí luận và PPDH bộ môn giáo dục chính trị

8140111

20

47

Triết học

Triết học

8229001

10

48

Giáo dục thể chất

Giáo dục thể chất

8140101

15

49

Giáo dục đặc biệt

Giáo dục đặc biệt

8140118

25

50

Việt Nam học

Việt Nam học

8310630

33

51

Công tác xã hội

Công tác xã hội

8760101

17

52

Tiếng Anh

LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh

8140111

25

53

Nghệ thuật

LL và PPDH bộ môn Mĩ thuật

8140111

4

II. THỜI GIAN, HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

- Thời gian đào tạo: 2 năm.

- Hình thức đào tạo: chính quy.

III. HÌNH THỨC TUYỂN SINH VÀ THỜI GIAN TUYỂN SINH

Hình thức tuyển sinh: theo 2 phương thức xét tuyển, gồm: Xét tuyển 1 và Xét tuyển 2

1. Phương thức xét tuyển 1: Người xét tuyển phải thoả mãn các điều kiện về văn bằng và ngoại ngữ.

1.1. Về văn bằng

        Người tốt nghiệp trình độ đại học hoặc được công nhận tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành đăng kí xét tuyển trong vòng 2 năm (24 tháng) trở lại đây và không thuộc diện phải học bổ sung kiến thức (thời gian tính từ ngày kí văn bằng tốt nghiệp hoặc Quyết định công nhận tốt nghiệp đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển) gồm:

- Người tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại giỏi trở lên;

- Người tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên và đạt tối thiểu một trong các tiêu chí:

+ (1) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba sinh viên NCKH cấp bộ;

+ (2) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba các kỳ thi Olympic sinh viên toàn quốc;

+ (3) Đạt giải Nhất, Nhì, Ba sinh viên NCKH cấp Trường (của Trường ĐHSP Hà Nội);

+ (4) Có kết quả NCKH được công bố trong các ấn phẩm thuộc danh mục Web of Science hoặc Scopus; hoặc bài báo đăng trên các tạp chí khoa học trong nước được Hội đồng Giáo sư nhà nước quy định khung điểm đánh giá từ 1,0 điểm trở lên theo ngành đào tạo;

+ (5) Tích lũy được tối thiểu 03 tín chỉ trong chương trình đào tạo thạc sĩ của Trường ĐHSP Hà Nội.

1.2. Về điều kiện ngoại ngữ

a) Có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài;

b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do Trường ĐHSP Hà Nội cấp trong thời gian không quá 02 năm mà chuẩn đầu ra của chương trình đã đáp ứng yêu cầu ngoại ngữ đạt trình độ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

c) Có một trong các văn bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ tương đương Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc các chứng chỉ tương đương khác được quy định trong Phục lục số 03, còn hiệu lực (24 tháng tính từ ngày kí chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển).

d) Đối với người xét tuyển vào chuyên ngành LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh: điều kiện về ngoại ngữ phải là văn bằng, chứng chỉ của ngôn ngữ thứ 2, thuộc một trong các ngôn ngữ sau: Pháp, Trung Quốc và Nga.

1.3. Thời gian xét tuyển: dự kiến 30/6/2022

1.4. Điều kiện thực hiện

a) Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển:

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng: http://tsonline.hnue.edu.vn

- Thời gian: từ ngày 20/4/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

b) Mức thu:

- Lệ phí xét tuyển: 750.000đ/người dự tuyển/hồ sơ.

- Cách thức nộp: Hướng dẫn nộp lệ phí sẽ gửi về email của người dự tuyển sau khi hồ sơ đăng kí nộp hợp lệ.

2. Phương thức xét tuyển 2

   Thang điểm xét tuyển theo quy định tại Phụ lục 01. Người dự tuyển theo phương thức này phải thoả mãn các điều kiện về văn bằng, ngoại ngữ và bài luận chuyên ngành, cụ thể như sau:

2.1. Về văn bằng

a) Người tốt nghiệp trình độ đại học hoặc được công nhận tốt nghiệp đại học ngành phù hợp với ngành đăng kí xét tuyển, xếp hạng tốt nghiệp từ loại khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu.

b) Danh mục ngành phù hợp và những trường hợp phải hoàn thành yêu cầu học bổ sung kiến thức với ngành đăng kí xét tuyển được quy định tại Phụ lục 02. Ứng viên thuộc diện phải học bổ sung kiến thức phải hoàn thành chương trình học bổ sung do Trường ĐHSP Hà Nội quy định trước khi xét tuyển.

2.2. Về điều kiện ngoại ngữ

a) Thỏa mãn một trong các điều kiện về ngoại ngữ được quy định tại mục 1.2 của Thông báo này. Người xét tuyển chưa có minh chứng về trình độ ngoại ngữ theo yêu cầu ở mục a phải tham dự thi đánh giá năng lực ngoại ngữ xét điều kiện đầu vào do Nhà trường tổ chức cùng một kì tuyển sinh.  

b) Ứng viên dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học các chương trình đào tạo thạc sĩ bằng tiếng Việt phải đạt trình độ tiếng Việt từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đã tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) mà chương trình đào tạo được giảng dạy bằng tiếng Việt.

2.3. Về bài luận chuyên ngành

Ứng viên cần chuẩn bị bài luận chuyên ngành (viết tay theo mẫu) có nội dung liên quan đến chuyên ngành đăng kí xét tuyển, khối lượng không quá 3000 từ.

2.4. Thời gian xét tuyển: dự kiến 16, 17/7/2022

2.5. Điều kiện thực hiện

a) Nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển:

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại cổng: http://tsonline.hnue.edu.vn

- Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 20/4/2022 đến hết ngày 31/5/2022.

b) Mức thu:

- Lệ phí xét tuyển: 750.000 đ/người dự tuyển/hồ sơ.

- Lệ phí ôn tập ngoại ngữ (nếu người dự tuyển có nhu cầu): 1.500.000 đ/người; thời gian bắt đầu dự kiến 15/6/2022; hình thức học trực tiếp tại Trường ĐHSP Hà Nội; ngoại ngữ tiếng: Nga, Pháp và Trung Quốc học vào thứ Bảy và Chủ Nhật; tiếng Anh đăng kí học 1 trong 2 lớp: lớp học trong giờ hành chính (từ thứ Hai đến thứ Sáu) hoặc lớp thứ Bảy và Chủ Nhật thông tin chi tiết danh sách lớp học, địa điểm, thời gian học được thông báo trước ngày 11/6/2022, tại website: http://sdh.hnue.edu.vn.

- Lệ phí thi ngoại ngữ: 1.100.000 đ/người. Thời gian thi: dự kiến 16/7/2022.

- Lệ phí học bổ sung kiến thức: 350.000 đ/tín chỉ (nếu thuộc diện phải bổ sung kiến thức).

- Cách thức nộp: Hướng dẫn nộp lệ phí sẽ gửi về email của người dự tuyển sau khi hồ sơ đăng kí nộp hợp lệ.

c) Nộp bài luận:

- Địa chỉ nộp: http://tsonline.hnue.edu.vn

- Thời gian nộp: từ ngày 20/4/2022 đến hết ngày 15/6/2022.

d) Thời gian học bổ sung kiến thức (nếu có): từ 10/6/2022 đến 10/7/2022.

3. Chính sách ưu tiên

3.1. Đối tượng ưu tiên:

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, người xét tuyển phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

c) Con liệt sĩ;                                                                 

d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành.

f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

3.2. Mức ưu tiên:

Người xét tuyển thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 02 điểm theo thang điểm 20 vào kết quả chấm bài luận và cộng 04 điểm vào điểm đánh giá năng lực ngoại ngữ theo thang điểm 40.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÍ XÉT TUYỂN

TT

Danh mục hồ sơ xét tuyển

HS dự tuyển theo phương án xét tuyển 1

HS dự tuyển theo phương án xét tuyển 2

1

Phiếu đăng kí xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2022

Mẫu 1

Mẫu 2

2

Bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm đại học (bản sao có công chứng)

X

X

3

Bản sao có công chứng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc văn bằng

X

Nếu có

4

Văn bằng, chứng chỉ khác (Nghiệp vụ sư phạm, Công tác xã hội, Giáo dục đặc biệt,…BSKT của Trường ĐHSP Hà Nội)

 

Nếu có

5

Minh chứng các giải thưởng khoa học và bài báo công bố của thí sinh (bản sao có công chứng đối với giải thưởng khoa học; trang bìa tạp chí, trang mục lục và các trang toàn bài đối với bài báo)

-  Bắt buộc đối với bằng TNĐH loại khá trở tên theo phương án XT_1, thời gian không tốt nghiệp không quá 2 năm.

- Bắt buộc đối với bằng TNĐH loại TB, TB khá theo phương án XT_2 dự thi theo CTĐT định hướng nghiên cứu

Nếu có

Nếu có

6

Bài luận chuyên ngành của thí sinh xét tuyển có nội dung phù hợp với chuyên ngành đăng kí xét tuyển trình độ thạc sĩ có khối lượng không quá 3000 từ

 

X

7

Sơ yếu lí lịch có xác nhận của thủ trưởng cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi người xét tuyển cư trú

X

X

8

Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của một bệnh viện đa khoa (khám trong thời gian không quá 6 tháng)

X

X

9

File mềm ảnh 4x6 (ảnh mới chụp trong thời gian không quá 6 tháng)

X

X

10

Bản sao có công chứng các quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động để chứng nhận thời gian công tác (người thuộc diện ưu tiên KV1)

Nếu có

Nếu có

11

Giấy tờ hợp pháp về đối tượng ưu tiên

Nếu có

Nếu có

12

Công văn cử đi xét tuyển của thủ trưởng cơ quan quản lí

Nếu có

Nếu có

V. THỜI GIAN NHẬP HỌC VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN KHÁC

- Thời gian nhập học: 26/10/2022 (dự kiến)

Ứng viên sau khi trúng tuyển phải nộp toàn bộ hồ sơ bản cứng theo đúng danh mục hồ sơ đăng kí xét tuyển tại buổi nhập học. Ứng viên phải tự chịu trách nhiệm về tính trung thực của hồ sơ tuyển sinh, nếu không sẽ bị xử lí theo quy định của pháp luật.

- Điện thoại: 024.6296.2496 (Liên hệ trong giờ hành chính)

Nhóm Zalo hỗ trợ thí sinh: https://zalo.me/g/qhphik774               

 

* Chi tiết thông báo xem tại đây.

* Chương trình học bổ sung kiến thức (phụ lục 2) xem tại đây.

* Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem tại đây.

Post by: admin admin
06-04-2022