LỊCH THI HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023


14-05-2023

Tuần từ 08/05/2023 đến 12/05/2023

TT

Tên học phần – Lớp

Thời gian,

Ngày giờ thi

Phòng thi – Số lượng SV

Bộ môn cử

CB coi thi

1

     1/ Nguyên tố đất hiếm (60’)

  K70SP: 171 SV(1-171);

K70E: 06 SV(172-178);

 

  2/ Cơ sở khoa học vật liệu

        (Bài tập lớn) K70C: 17SV

Tổng: 178 sv = 06 phòng thi

(12 CBCT và 02 giám sát)

Sáng thứ hai 08/05/2023

 

Ca 1: 07h30

 P.402-K1: 26 SV K70SP

P.408-K1: 30 SV K70SP

P.1001-K1: 26 SV K70SP

P.1002-K1: 33 SV K70SP P.1003-K1: 36 SV K70SP P.1004-K1: 20 SV K70SP

             và 05 SV K70E

 

Vô cơ: 03 CB

Hóa lý: 02 CB

PPGD: 04 CB

CNMT: 01 CB

Phân tích: 03 CB

VP: 01

 

 

      1/ Vô cơ 2 (90’) K71

   K71SP: 216 SV; K71C: 21 SV;  

   K71E: 58 SV; K71K: 49 SV

 

Tổng: 369 sv = 14 phòng thi

 (28 CBCT và 3 giám sát)

 

Sáng thứ hai 08/05/2023

 

Ca 2: 09h45

     P.302-K1: 26 SV K71SP

     P.402-K1: 26 SV K71SP

     P.408-K1: 30 SV K71SP

P.1001-K1: 26 SV K71SP

P.1002-K1: 34 SV K71SP P.1003-K1: 30 SV K71SP P.1004-K1: 25 SV K71SP

     P.1005-K1: 20 SV K71SP

     P.1006A-K1: 20 SV K71E

     P.1007A-K1: 38 SV K71E

     P.301-K1: 21 SV K71C

     P.1006B-K1: 19 SV K71K

     P.1007B-K1: 30 SV K71K

     P.1007C-K1: 23 SV K69

Vô cơ: 06 CB

Hữu cơ: 06 CB

Hóa lý: 05 CB

PPGD: 06 CB

CNMT: 03 CB

Phân tích: 04 CB

VP: 01

 

 

 

 

 

2

   1/ Hữu cơ 3 (90’)

 

Tổng: 51 sv = 02 phòng thi

 (04 CBCT và 1 giám sát)

 

Sáng thứ ba 09/05/2023

Ca 1: 07h30

P.1002-K1: 22 SV K70SP

P.1003-K1: 29 SV K70SP

 

Hữu cơ: 02 CB

Hóa lý: 02 CB

VP: 01

 

 

1/ Thực hành Hóa học tính toán

K70C: 17 SV; K70K: 42 SV

 

Tổng: 59 sv = 02 phòng thi

 (04 CBCT và 1 giám sát)

 

Sáng thứ ba 09/05/2023

Ca 2: 09h30

P.1002-K1: 17 SV K70C

P.1003-K1: 42 SV K70K

 

Hữu cơ: 02 CB

Hóa lý: 02 CB

VP: 01

 

3

1/ Hóa học xanh (60’)

K70SP: 48 SV; K70E: 04 SV;

K70C: 17 SV (69 SV)

Tổng: 69 sv = 03 phòng thi

 (06 CBCT và 1 giám sát)

 

Sáng thứ tư 10/05/2023

Ca 1: 07h30

P.1001-K1: 20 SV K70SP

P.1002-K1: 28 SV K70SP

     và 04 SV K70E

P.1003-K1: 17 SV K70C

 

 

Hóa lý: 02 CB

PPGD: 02 CB

Phân tích: 02 CB

VP: 01 CB

 

 

         1/ Điện hóa (60’) K71

   K71SP: 204 SV; K71C: 18 SV;  

   K71E: 57 SV; K71K: 35 SV

 

 

   Tổng: 316 SV = 11 phòng thi

 (22 CBCT và 03 giám sát)

 

 

Sáng thứ tư 10/05/2023

Ca 2: 09h15

 

P.1001-K1: 26 SV K71SP

P.1002-K1: 32 SV K71SP P.1003-K1: 35 SV K71SP

P.1004-K1: 25 SV K71SP

P.1005-K1: 20 SV K71SP

P.1006-K1: 34 SV K71SP P.1007A-K1: 32 SV K71SP

P.402-K1: 20 SV K71E

P.1007B-K1: 37 SV K71E

P.1007C-K1: 18 SV K71C

P.408-K1: 35 SV K71K

  

Hóa lý: 05 CB

CNMT: 04 CB

Phân tích: 04 CB

Hữu cơ: 04 CB

Vô cơ: 03 CB

PPGD: 04 CB

VP: 01 CB

 

 

Tuần từ 08/05/2023 đến 12/05/2023

TT

Tên học phần – Lớp

Thời gian,

Ngày giờ thi

Phòng thi – Số lượng SV

Bộ môn cử

CB coi thi

4

1/ Phân tích 2 (90’)

        K70SP: 201 SV; K70K: 42 SV

 

Tổng: 243 SV = 09 phòng thi

 (18 CBCT và 02 giám sát)

 

Sáng thứ năm 11/05/2023

Ca 2: 09h15

P.1001-K1: 26 SV K70SP

P.1002-K1: 34 SV K70SP

P.1003A-K1: 26 SV K70SP

P.1004-K1: 25 SV K70SP

P.1005-K1: 20 SV K70SP

P.1006-K1: 35 SV K70SP

P.1007A-K1: 35 SV K70SP

P.1003B-K1: 14 SV K70K

P.1007B-K1: 28 SV K70K

Phân tích: 06 CB Vô cơ: 05 CB

PPGD: 06 CB

CNMT: 02 CB

VP: 01 CB

5

1/ Tổng hợp Hữu cơ (60’)

K70SP: 68 SV; K70E: 03 SV

 

Tổng: 71 SV = 02 phòng thi

(04 CBCT và 01 giám sát)

 

Sáng thứ sáu 12/05/2023

Ca 1: 07h30

 

 

P.1002-K1: 30 SV K70SP P.1003-K1: 38 SV K70SP

              và 03 SV K70E

Hữu cơ: 02 CB

PPGD: 02 CB

VP: 01 CB

 

1/ LLDH Hóa học (90’)

K71SP: 193 SV; K71C: 19 SV; K71K: 32 SV

 

 

Tổng: 244 SV = 09 phòng thi

(18 CBCT và 02 giám sát)

 

Sáng thứ sáu 12/05/2023

Ca 2: 09h30

 

 

P.1001-K1: 26 SV K71SP

P.1002-K1: 34 SV K71SP

  P.1003A-K1: 20 SV K71SP

P.1004-K1: 25 SV K71SP

P.1005-K1: 20 SV K71SP

P.1006-K1: 32 SV K71SP

  P.1007A-K1: 36 SV K71SP

P.1003B-K1: 19 SV K71C

  P.1007B-K1: 32 SV K71K

Hữu cơ: 04 CB

PPGD: 05 CB

Phân tích: 03 CB

CNMT: 03 CB

Hóa lý: 02 CB

Vô cơ: 02 CB

VP: 01 CB

 

Tuần từ 15/05/2023 đến 19/05/2023

6

1/ K72K thi Tiếng Anh 2

(Khoa Anh coi thi)

Sáng thứ hai 15/05/2023

Ca 1: 07h45

P.705-D3: 23 SV K72K

(Khoa Anh coi thi)

1/ K72K thi Tiếng Anh 3

(Khoa Anh coi thi)

 

Sáng thứ hai 15/05/2023

Ca 2: 09h00

 

 

P.705-D3: 23 SV K72K

 

 

(Khoa Anh coi thi)

Tuần từ 15/05/2023 đến 19/05/2023

TT

Tên học phần – Lớp

Thời gian,

Ngày giờ thi

Phòng thi – Số lượng SV

Bộ môn cử

CB coi thi

7

     1/ Động hóa K71 (90’)

  K71SP: 195 SV(1-195);

K71C: 18 SV (196-213); K71K: 35 SV

(214-248); K71E: 57 SV (250-306)

 

Tổng 305 SV = 10 phòng thi

  20 CBCT và 03 giám sát

Sáng thứ ba 16/05/2023

 

Ca 1: 07h30

P.402-K1: 26 SV K71SP

P.408-K1: 30 SV K71SP

P.1001-K1: 26 SV K71SP

P.1002-K1: 34 SV K71SP

P.1003-K1: 42 SV K71SP

P.1006-K1: 37 SV K71SP

P.1005-K1: 18 SV K71C

P.1007A-K1: 35 SV K71K

P.1004-K1: 25 SV K71E

P.1007B-K1: 32 SV K71E

 

Hóa lý: 05 CB

CNMT: 03 CB

Phân tích: 04 CB

Vô cơ: 04 CB

PPGD: 03 CB

Hữu cơ: 03 CB

VP: 01

1/ Nguyên lý Hóa học 1 (90’)

 

K72SP: 106 SV; K72C: 33 SV; K72E: 107 SV; K72K: 33 SV

Tổng: 279 SV = 09 phòng thi

(18 CBCT và 02 giám sát)

 

 

Sáng thứ ba 16/05/2023

 

Ca 2: 09h45

P.1001-K1: 26 SV K72SP

P.1002-K1: 34 SV K72SP

P.1004-K1: 25 SV K72SP

P.1005-K1: 21 SV K72SP

P.1003-K1: 33 SV K72C

     P.408-K1: 33 SV K72K

      P.402-K1: 26 SV K72E

P.1006-K1: 36 SV K72E

P.1007-K1: 45 SV K72E

Hóa lý: 05 CB

CNMT: 03 CB

Phân tích: 04 CB

Vô cơ: 02 CB

PPGD: 03 CB

Hữu cơ: 02 CB

              VP: 01

8

1/ Tổ chức dạy học (90’)

K70SP: 128 SV; K70K: 42 SV

 

Tổng: 170 SV = 07 phòng thi

(14 CBCT và 02 giám sát)

 

Sáng thứ tư 17/05/2023

Ca 1: 07h30

 

P.1001-K1: 25 SV K70SP

P.1002-K1: 25 SV K70SP

P.1003-K1: 25 SV K70SP

P.1004-K1: 25 SV K70SP

P.1007A-K1: 28 SV K70SP

P.1005-K1: 20 SV K70K

P.1007B-K1: 22 SV K70K

Hóa lý: 03 CB

CNMT: 02 CB

Phân tích: 03 CB

Vô cơ: 02 CB

PPGD: 03 CB

Hữu cơ: 02 CB

 VP: 01

9

1/ Kỹ thuật xử lý nước (60’)

K70SP: 153 SV; K70E: 02 SV

 

Tổng: 155 SV = 06 phòng thi

(12 CBCT và 02 giám sát)

 

Sáng thứ năm 18/05/2023

Ca 1: 07h30

 

P.1001-K1: 25 SV K70SP

P.1002-K1: 28 SV K70SP

P.1003-K1: 28 SV K70SP

P.1004-K1: 25 SV K70SP

P.1005-K1: 20 SV K70SP

P.1006-K1: 27 SV K70SP

            và 02 SV K70E

Hóa lý: 02 CB

CNMT: 03 CB

Phân tích: 02 CB

Vô cơ: 02 CB

PPGD: 02 CB

Hữu cơ: 02 CB

    VP: 01

1/ Hữu cơ 1 (90’)

K71SP: 167 SV; K71C; 32 SV;

K71E: 58 SV; K71K: 44 SV

 

Tổng: 301 SV = 11 phòng thi

(22 CBCT và 03 giám sát)

 

 

Sáng thứ năm 18/05/2023

 

Ca 2: 09h00

 

P.1001-K1: 26 SV K71SP P.1002-K1: 30 SV K71SP

P.1003-K1: 30 SV K71SP

P.1004-K1: 25 SV K71SP

P.1005-K1: 20 SV K71SP

P.1007A-K1: 36 SV K71SP

P.1006-K1: 32 SV K71C

P.402-K1: 26 SV K71E

P.408-K1: 32 SV K71E

P.1007B-K1: 44 SV K71K

P.1007C-K1: 20 SV K69

 

Hóa lý: 04 CB

CNMT: 04 CB

Phân tích: 04 CB

Vô cơ: 04 CB

PPGD: 04 CB

Hữu cơ: 04 CB

    VP: 01

10

 

Thứ 6 (19/05)

 

 

Post by: admin admin
14-05-2023

Tin tức - THông báo