Công đoàn Khoa Hoá học


09-03-2019

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA HOÁ HỌC


 

PGS.TS. Lê Hải Đăng

Chủ tịch công đoàn Khoa

ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuý

Phó chủ tịch công đoàn Khoa

ThS. Lê Huy Nguyên

ThS. Lê Hữu Dũng

ThS. Nguyễn Thị Hồng Vân

 

TỔ TRƯỞNG CÔNG ĐOÀN

TS. Ngô Tuấn Cường

BM Vô cơ

TS. Trương Minh Lương

BM Hữu Cơ

TS. Nguyễn Thị Mơ

BM Hoá lý

ThS. Vũ Thị Tình

BM Phân tích

ThS. Phạm Thanh Nga

BM CNMT

ThS. Hoàng Thị Bắc

BM Phương Pháp

 

Post by: admin admin
09-03-2019