Đảng uỷ Khoa Hoá học


09-03-2019

ĐẢNG UỶ KHOA HOÁ HỌC

PGS.TS. Lê Hải Đăng

Phó bí thư phụ trách

GS.TS. Đặng Ngọc Quang

 

 

PGS.TS. Lê Văn Khu

 

PGS.TS. Dương Quốc Hoàn

 

TS. Nguyễn Bích Ngân

CÁC CHI BỘ

 

PGS.TS. Dương Quốc Hoàn

CB Hữu cơ

 

TS. Nguyễn Bích Ngân

CB Phân tích - Phương pháp

 

PGS.TS. Lê Văn Khu

CB Hoá lý - Kỹ thuật - Vô cơ

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019