Đảng uỷ Khoa Hoá học


09-03-2019

ĐẢNG UỶ KHOA HOÁ HỌC

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Bí thư

TS. Nguyễn Đăng Đạt

Phó bí thư

PGS.TS. Lê Hải Đăng

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải

TS. Đỗ Thị Quỳnh Mai

CÁC CHI BỘ

TS. Trương Minh Lương

CB Hữu cơ

TS. Đỗ Thị Quỳnh Mai

CB Phân tích - Phương pháp

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải

CB Hoá lý - Kỹ thuật - Vô cơ

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019