Khung chương trình chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học


09-03-2019

TT

 

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn học 
tiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

 

Bắt buộc

1

Triết học

POLI 601

5

 

 

2

Ngoại ngữ

ENGL 601

4

 

 

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 601

2

 

 

II

Khối kiến thức cơ sở 15

 

Bắt buộc 9

4

Cơ sở hoá học lượng tử

CHEM 701

3

45

 

5

Hoá học vô cơ nâng cao          

CHEM 702

3

45

 

6

Hoá Hữu cơ nâng cao

CHEM 703

3

45

 

 

Tự chọn 6/9

7

Đánh giá thống kê số liệu thực nghiệm hoá học

CHEM 704

3

45

 

8

Các phương pháp phân tích hiện đại trong hoá học

CHEM 705

3

45

 

9

Tin học trong hoá học

CHEM 706

3

45

 

10

Một số vấn đề chọn lọc trong giảng dạy hoá học

CHEM 707

3

45

 

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

 

Bắt buộc 12

12

Lí luận dạy học hiện đại trong hoá học phổ thông

CHEM 744

3

45

 

13

Phương pháp dạy học hoá học phổ thông

CHEM 745

3

45

CHEM

737

14

Thí nghiệm và bài tập hoá học phổ thông

CHEM 746

3

45

 

15

Sử dụng PTKT và ứng dụng CNTT&TT  trong dạy học hoá học

CHEM 747

3

45

CHEM

737

 

Tự chọn 9/15

16

Phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học

CHEM 748

3

45

 

17

Giáo dục môi trường thông qua dạy học hoá học

CHEM 749

3

45

CHEM

737

18

Đổi mới phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông

CHEM 750

3

45

 

19

Lịch sử hoá học

CHEM 751

3

45

 

20

Nâng cao tính tích cực nhận thức cho học sinh trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

CHEM 752

3

45

 

21

Đo lường và đánh giá trong giáo dục

CHEM 753

3

45

CHEM

737,738

IV

Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

 
Post by: admin admin
09-03-2019