Khung chương trình chuyên ngành Hóa phân tích


09-03-2019

TT

 

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn học 
tiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

 

Bắt buộc

1

Triết học

POLI 601

5

 

 

2

Ngoại ngữ

ENGL 601

4

 

 

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 601

2

 

 

II

Khối kiến thức cơ sở 15

 

Bắt buộc 9

4

Cơ sở hoá học lượng tử

CHEM 701

3

45

 

5

Hoá học vô cơ nâng cao          

CHEM 702

3

45

 

6

Hoá Hữu cơ nâng cao

CHEM 703

3

45

 

 

Tự chọn 6/9

7

Đánh giá thống kê số liệu thực nghiệm hoá học

CHEM 704

3

45

 

8

Các phương pháp phân tích hiện đại trong hoá học

CHEM 705

3

45

 

9

Tin học trong hoá học

CHEM 706

3

45

 

10

Một số vấn đề chọn lọc trong giảng dạy hoá học

CHEM 707

3

45

 

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

 

Bắt buộc 12

12

Cơ sở lí thuyết hoá học phân tích nâng cao

CHEM 735

3

45

 

13

Các phương pháp phân tích quang học

CHEM 736

3

45

CHEM 728

14

Một số phương pháp phân tích điện hoá hiện đại

CHEM 737

3

45

CHEM 728

15

Phức chất, thuốc thử hữu cơ ứng dụng trong phân tích

CHEM 738

3

45

CHEM 728

 

Tự chọn 9/15

16

Áp dụng toán thống kê và tin học trong hoá học phân tích

CHEM 739

3

45

CHEM 728

17

Các phương pháp tách

CHEM 740

3

45

 

18

Các phương pháp sắc ký

CHEM 741

3

45

 

19

Phân tích môi trường

CHEM 742

3

45

CHEM 729,730

20

Hoá học phân tích với việc giảng dạy hoá học ở trường phổ thông

CHEM 743

3

45

CHEM 728

IV

Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019