Khung chương trình chuyên ngành Hóa hữu cơ


09-03-2019

TT

 

Tên môn học/học phần

Mã số

Số tín chỉ

Số tiết

Mã môn học 
tiên quyết

I

Khối kiến thức chung 11

 

Bắt buộc

1

Triết học

POLI 601

5

 

 

2

Ngoại ngữ

ENGL 601

4

 

 

3

Lí luận dạy học hiện đại

PSYC 601

2

 

 

II

Khối kiến thức cơ sở 15

 

Bắt buộc 9

4

Cơ sở hoá học lượng tử

CHEM 701

3

45

 

5

Hoá học vô cơ nâng cao          

CHEM 702

3

45

 

6

Hoá Hữu cơ nâng cao

CHEM 703

3

45

 

 

Tự chọn 6/9

7

Đánh giá thống kê số liệu thực nghiệm hoá học

CHEM 704

3

45

 

8

Các phương pháp phân tích hiện đại trong hoá học

CHEM 705

3

45

 

9

Tin học trong hoá học

CHEM 706

3

45

 

10

Một số vấn đề chọn lọc trong giảng dạy hoá học

CHEM 707

3

45

 

III

Khối kiến thức chuyên ngành 21

 

Bắt buộc 12

12

Cơ sở lí thuyết hoá hữu cơ nâng cao

CHEM 717

3

45

 

13

Tổng hợp hữu cơ 

CHEM 718

3

45

CHEM 613,710

14

Hoá học lập thể

CHEM 719

3

45

 

15

Phương pháp phổ trong hoá hữu cơ

CHEM 720

3

45

 

 

Tự chọn 9/15

15

Hoá học các hợp chất thiên nhiên

CHEM 721

3

45

CHEM

710, 713,712

16

Cơ sở hoá học các hợp chất dị vòng

CHEM 722

3

45

CHEM 710, 711, 712, 713

17

Hoá học các hợp chất cao phân tử

CHEM 723

3

45

CHEM 613, 710

18

Hoá dược

CHEM 724

3

45

CHEM 710, 711, 712, 713

19

Xúc tác hữu cơ và chế biến dầu mỏ

CHEM 725

3

45

CHEM 710, 713

IV

Luận văn tốt nghiệp

 

10

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019