Chuẩn đầu ra SP Hoá học tiếng Anh


04-01-2018

NGÀNH ĐÀO TẠO: SƯ PHẠM HOÁ HỌC TIẾNG ANH

(Mã ngành: D140212)

 

1. Kiến thức.

 • Có những kiến thức chung về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn; hiểu và nắm vững các kiến thức chuyên sâu về hoá học cơ bản ở bậc đại học;
 • Hiểu và nắm vững các kiến thức về nghiệp vụ sư phạm; các yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả dạy học ở trường phổ thông, cao đẳng, đại học.
 • Có trình độ Tin học, đủ khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong thiết kế bài giảng môn học theo hướng đổi mới phương pháp dạy học và bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành.
 • Đạt trình độ tiếng Anh B2 châu Âu hoặc tương đương.

2. Kỹ năng.

 • Có kỹ năng tiến hành các thực nghiệm hoá học, các phương pháp nghiên cứu khoa học và bước đầu có khả năng tư duy sáng tạo trong công tác.
 • Có kỹ năng về nghiệp vụ sư phạm, vận dụng được những kiến thức về tâm lý, giáo dục học, phương pháp dạy học để giảng dạy tốt môn hoá học ở bậc phổ thông, cao đẳng hoặc đại học.
 • Có khả năng cập nhật thông tin về khoa học Hoá học.

3. Năng lực

 • Có năng lực nghiên cứu và khám phá tri thức.
 • Có năng lực thực hành nghề nghiệp.
 • Có năng lực tư duy hệ thống: đặt vấn đề; giải quyết vấn đề.

4. Thái độ.

Có phẩm chất cơ bản của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam: thấm nhuần thế giới quan Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề và có trách nhiệm cao với nghề nghiệp, có đạo đức tốt, có tác phong mẫu mực của người giáo viên.

5. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

 • Có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ, năng lực giảng dạy ở các trường phổ thông, cao đẳng, đại học.
 • Có khả năng làm nghiên cứu viên ở các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ.
 • Có chí hướng, có khả năng tự học, tự nghiên cứu, tiếp tục học lên bậc sau đại học.

 

Post by: admin admin
04-01-2018