Thời khoá biểu

THỜI KHÓA BIỂU K65K - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 07:05:36 admin admin 0 149
Bắt đầu học từ tháng 4/2019): 3 tuần sau khi đi TTSP về. Mỗi tuần học 10 tiết. Thi từ khoảng...
THỜI KHÓA BIỂU K66SP1 - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 07:03:54 admin admin 0 124
Bắt đầu học từ 07/ 01/ 2019 đến 04/05/2019
THỜI KHÓA BIỂU K66SP2 - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 07:02:18 admin admin 0 73
Bắt đầu học từ 07/ 01/ 2019 đến 04/05/2019
THỜI KHÓA BIỂU K66C - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 07:01:03 admin admin 0 112
Bắt đầu học từ 07/ 01/ 2019 đến 04/05/2019
THỜI KHÓA BIỂU K66K - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 07:00:01 admin admin 0 202
Bắt đầu học từ 07/ 01/ 2019 đến 04/05/2019
THỜI KHÓA BIỂU K67SP1 - HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019
16/03/2019 06:58:51 admin admin 0 80
Bắt đầu học từ 07/ 01/ 2019 đến 04/05/2019