Thiết bị đo sắc kí khí khối phổ GC-MS (QP2010, SHIMADZU)


08-01-2018
  • Các chỉ tiêu kỹ thuật có thể phân tích: phân tích định tính và định lượng các chất
  • Thông số kỹ thuật của thiết bị:
  • Yêu cầu đối với mẫu đo: mẫu dung dịch
  • Người quản lý: TS. Nguyễn Quang Tuyển Điện thoại: 0912222099

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học