Thiết bị

Autochem II 2920 – Micromeritics
08/03/2019 08:05:16 admin admin 0 811
Máy phân tích nhiệt DTG-60H – Shimadzu
08/03/2019 08:06:42 admin admin 0 1000
Hệ thống sắc kí Trace GC Ultra
08/03/2019 08:07:21 admin admin 0 487
HPLC điều chế Jasco
08/03/2019 08:07:56 admin admin 0 583
Máy đo điện hóa đa năng Autolab (METROHM)
08/03/2019 08:08:32 admin admin 0 1229
Máy đo quang UV-Vis Biochrom S60
08/03/2019 08:10:03 admin admin 0 552

Nghiên cứu khoa học