THÔNG TIN VỀ TUYỂN SINH ĐI DU HỌC Ở RUMANIA (RU-MA-NI) VÀ MOROCCO (MA- RỐC)


06-06-2023

            Theo thông báo số  942/TB-BGDDT  và thông báo số  943/TB-BGDDT  ngày 31  tháng  5  năm  2023  của  Bộ  GD và ĐT về việc thông báo tuyển sinh đi học tại Ru-ma-ni và Ma-rốc năm 2023,  Khoa Hoá học thông báo đến tất cả người lao động, giảng viên, học viên, sinh viên. Ai có nhu cầu thì hoàn thành thủ tục theo yêu cầu.

Xem chi tiết các thông báo dưới đây:

1. 207_DHSPHN-TCCB_05-6-2023

2. 942_TB-BGDDT

3. 943_TB-BGDDT

Post by: admin admin
06-06-2023

Nghiên cứu khoa học