Thông báo v/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ ba


01-02-2023

Thông báo (số 1) v/v tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Đổi mới sáng tạo trong dạy học và đào tạo/bồi dưỡng giáo viên” lần thứ ba.

Xem chi tiết tại đây.

Post by: admin admin
01-02-2023

Nghiên cứu khoa học