Hợp tác trong nước và quốc tế

SEMINAR: Prof. Ralf Zimmermann, University of Rostock, Institute of Chemistry, Air Pollution and Health: What to measure to access information on...
15/09/2023 04:17:06 admin admin 0 111
Upcoming event at 14:00 on Sep/14/2023, Meeting Room, 4th Floor, A4, Department of Chemistry, HNUE
THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI THẢO KHOA HỌC “DẠY HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ HOÁ HỌC PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH”
11/05/2023 09:40:35 admin admin 0 284
- Hội thảo dự kiến 2 ngày 29 và 30/7/2023 - Địa điểm: Thị xã Cửa lò – Tỉnh Nghệ An. - Các đại...

Nghiên cứu khoa học