Đề tài NCKH năm 2018


31-12-2018

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Mã số đề tài

Thời gian thực hiện

1

Tổng hợp các dẫn xuất phát quang bốn lần thế của ethene và nghiên cứu các hướng chuyển hoá của chúng nhằm tăng cường khả năng phát quang

PGS.TS. Nguyễn Hiển

Nafosted

104.01-2017.344

2018-2021

2

Nghiên cứu thiết kết và tổng hợp vật liệu compozit pha tạp hiệu năng cao trên cơ sở graphene GrTiO2Fe3O4MemXn (Gr: graphen oxit bị khử hoá; Me: kim loại và X: nguyên tố nhóm VI) ứng dụng trong xử lý nước thải

PGS.TS. Hoàng Văn Hùng

Nafosted

104.06-2017.343

2018-2021

3

Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo hệ vật liệu nano composit trên cơ sở g-C3N4 và diatomit biến tính nhằm xử lý hiệu quả thuốc nhuộm hoạt tính nhờ hiệu ứng hiệp đồng hấp phụ - quang xúc tác

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Nafosted

(Nhiệm vụ KH và CN tiềm năng)

05/2018/TN

2018

4

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu tiên tiến trên cơ sở nano oxit kẽm nhằm xử lý hiệu quả các ion Hg2+ và Zn2+ trong nguồn nước thải ô nhiễm

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bộ GD và ĐT B2018 – SPH – 47 2018-2019
Post by: admin admin
31-12-2018

Nghiên cứu khoa học