Đề tài NCKH năm 2017


08-01-2018

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Mã số đề tài

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu tổng hợp phức chất của một số nguyên tố hiếm với phối tử quinolin, pyridine đa càng

PGS.TS. Lê Thị Hồng Hải

Bộ GD và ĐT

B2017- SPH-43

2017-2018

2

Phát triển quy trình công nghệ thiết kế, tổng hợp và chế tạo một số vật liệu hữu cơ quang điện trên cơ sở các dẫn xuất của silole

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

FIRST-Bộ Khoa học và Công Nghệ

12/FIRST/1a/HNUE

2017-2019

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học