Đề tài NCKH năm 2015


08-01-2018

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Mã số đề tài

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác cho quá trình hydro hóa chọn lọc khí CO2 thành metanol

PGS.TS. Lê Minh Cầm

NAFOSTED

104.06-2014.84

2015-2018

2

Nghiên cứu cơ chế phản ứng và động học của HCNO và HNCO với một số tác nhân trong pha khí

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ

Nafosted

104.06-2014.78

2015-2017

3

Xây dựng bài giảng điện tử (E-Learning) về tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường cho giáo viên môn Hóa học cấp Trung học cơ sở.

PGS.TS. Đặng Thị Oanh

Bộ GD và ĐT

B2015 -17 - 02 MT

2015-2017

4

Nghiên cứu tổng hợp xúc tác dị thể cho quá trình hydro hóa CO ở nhiệt độ thấp thành metanol và rượu mạch thẳng bậc cao

PGS.TS. Lê Minh Cầm

Bộ GD và ĐT

B2015-17-69

2015-2018

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học