Đề tài NCKH năm 2014


08-01-2018

STT

Tên đề tài

Cấp quản lý

Mã số đề tài

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu và tổng hợp các hệ xúc tác hiệu năng cao trên cơ sở kim loại chuyển tiếp và vật liệu cấu trúc nano để chuyển hóa cabon đioxit (CO2) thành các sản phẩm hữu ích

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hà

Bộ GD và ĐT

B2013-17 - 38

2014-2016

2

A joint structural research on platinum(II) complexes for antitumor activity and elaboration of the framework for training in crystallography.

PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Chi

Quĩ VLIR-OUS, Vương quốc Bỉ

Mã VLIR-OUS 2014-Z182.

9/2014 - 9/2016

3

Nghiên cứu chế tạo xúc tác hỗn hợp để xử lý khí thải công nghiệp chứa CO và VOCs ở nhiệt độ thấp

PGS.TS. Lê Minh Cầm

Bộ Công thương

 

2014-2016

4

Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm phân bón lá trên nền humat đối với giống hoa Lily tại Hà Nội

TS. Lê Hải Đăng

TP Hà Nội

01C-05/05 - 2014-2

2014-2016

5

Nghiên cứu lý thuyết quá trình hấp phụ CO2 trên vật liệu  khung hữu cơ kim loại MOFs

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

ĐHSP HN

SPHN-14-413Hoa

2014-2016

Post by: admin admin
08-01-2018

Nghiên cứu khoa học