Ban chủ nhiệm Khoa Hoá học


09-03-2019

GS.TS. Đặng Ngọc Quang

Trưởng Khoa

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Phó Trưởng Khoa

 

PGS.TS. Dương Quốc Hoàn

Phó Trưởng Khoa

 

 

Post by: admin admin
09-03-2019