Lịch thi Học kỳ 1 năm học 2019-2020


16-12-2019

TT

Tên học phần/Lớp

Thời gian, ngày giờ thi

Phòng thi – Số lượng SV

Tuần từ 16/12/2019 đến 20/12/2019

1

Ca 1: 08h00 thứ hai

ngày 16/12/2019

1/ CSLT Hóa Vô cơ (60’) - K66

AB: 70 SV; C: 11; K: 13

P.405-K: 22 SV K66AB

P.406-K: 22 SV K66AB

P.407-K: 26 SV K66AB

P.408-K: 14 SV K66K

và 11 SV K66C

Ca 2: 09h15 thứ hai

ngày 16/12/2019

1/ Kiểm tra đánh giá (90’)– K67

AB: 81 SV; C: 15; K:27

P.405-K: 30 SV K67AB

P.406-K: 30 SV K67AB

P.407A-K: 21 SV K67AB

P.407B-K: 15 SV K67C

P.408-K: 27 SV K67K

2

Ca 1: 08h00 thứ ba

ngày 17/12/2019

1/ Đại cương Hidrocacbon (90’)– K68

AB: 78 SV; C: 15; E: 1; K:19

P.404-K: 23 SV K68AB

P.405-K: 28 SV K68AB

P.406-K: 28 SV K68AB

P.408A-K: 19 SV K68K

P.408B-K: 15 SV K68C

Ca 2: 09h45 thứ ba

ngày 17/12/2019

1/ Tin hóa K67

AB: 76 SV; C: 15; K:21

P.502-K: 21 SV K67K

và 06 SV K67AB

P.503-K: 15 SV K67C

và 10 SV K67AB

P.504-K: 30 SV K67AB

P.505-K: 30 SV K67AB

3

Ca 1: 08h00 thứ tư

ngày 18/12/2019

1/ Kỹ thuật xử lý nước (60’) – K67AB

AB: 84

P.405-K: 28 SV K67AB

P.406-K: 28 SV K67AB

P.407-K: 28SV K67AB

Ca 2: 09h15 thứ tư

ngày 18/12/2019

1/ Phổ (60’)- K67C (15)

2/ Vật liệu nano vô cơ (60’) 67K (23) 3/ CSLT Hữu cơ (60’)– K66ABC

P.405-K: 15 SV K67C

và 11 SV K66C

P.406-K: 23 SV K67K

P.407-K: 32 SV K66AB

4

Ca 1: 08h00 thứ năm

ngày 19/12/2019

1/ Tinh thể phức chất (60’)– K68

AB: 70 SV; C: 15; E: 1; K:29

P.405-K: 29 SV K68K

P.406-K: 15 SV K68C

và 15 SV K68AB

P.407-K: 28 SV K68AB

P.408-K: 27 SV K68AB

5

Ca 1: 08h00 thứ sáu

ngày 20/12/2019

1/ PPGD2 (90’) – K66

AB: 69 SV, C: 11, K: 13

P.401A -K: 13 SV K66K

và 11 SV K66C

P.401B –K: 17 SV K66AB

P.403-K: 26 SV K66AB

P.404-K: 26 SV K66AB

Ca 2: 09h45 thứ sáu

Ngày 20/12/2019

1/ Amin (60’) – K67

AB: 56 SV; C: 15; K:23

P.401A-K: 20 SV K67AB

P.401B-K: 21 SV K67K

P.403-K: 26 SV K67AB

P.404-K: 15 SV K67C

và 10 SV K67AB

Tuần từ 23/12/2019 đến 27/12/2019

6

Ca 1: 08h00 thứ hai

ngày 23/12/2019

1/ Vô cơ Phi kim (60’)– K68

AB: 91 SV; C: 15; E: 1; K:21

P.405-K: 30 SV K68AB

P.406-K: 30 SV K68AB

P.407A-K: 22 SV K68AB

P.407B-K: 21 SV K68K

P.408-K: 19 SV K68C

và 09 SV K68AB

Ca 2: 09h15 thứ hai

ngày 23/12/2019

1/ Phân tích Định tính (90’) - K67

AB: 49 SV; C: 15; K:24

P.405-K: 15 SV K67C

P.406-K: 20 SV K67AB

P.407-K: 29 SV K67AB

P.408-K: 24 SV K67K

7

Ca 1: 13h30 thứ hai

ngày 23/12/2019

1/ Tiếng Anh 1 – K69K

P.506 nhà V: 32 SV K69K

8

Ca 1: 08h00 thứ ba

ngày 24/12/2019

1/ Hóa lượng tử (60’) - K66

AB: 26 SV; C: 11; K:16

P.405-K: 26 SV K66AB

P.405-K: 15 SV K66K

và 11 SV K66C

Ca 2: 09h15 thứ ba

ngày 24/12/2019

1/ Toán cao cấp 1 (90’-120’)

30 SV học cải thiện

P.405-K: 18 SV K66, K67, K68

P.406-K: 12 SV K67K

9

Ca 1: 08h00 thứ tư

ngày 25/12/2019

1/ Hóa Kỹ thuật (60’) - K67

AB: 79 SV; K:25

P.405-K: 25 SV K67AB

P.406-K : 25 SV K67AB

P.407-K : 29 SV K67AB

P.408-K: 25 SV K67K

Ca 2: 09h15 thứ tư

ngày 25/12/2019

1/ Nhiệt động (60’) - K68

ABE: 94 SV; C: 15; K:27

P.405-K : 30 SV K68AB

P.406-K : 30 SV K68AB

P.407A-K : 34 SV K68AB

P.407B-K : 15 SV K68C

P.408A-K : 27 SV K68K

P.408B-K :20 SV K68AB

Tuần từ 23/12/2019 đến 27/12/2019

10

Ca 1: 08h00 thứ năm

ngày 26/12/2019

1/ Vật lý Đại cương 1 (60’)

20 SV học cải thiện

P.405-K: 20 SV

Ca 2: 09h15 thứ năm

ngày 26/12/2019

1/ Tổng hợp Hữu cơ (60’) - K67C: 15 SV

P.405-K: 15 SV K67C

11

Ca 1: 07h30 thứ sáu

ngày 27/12/2019

1/ Tiếng Anh 2 – K69K

P.506 nhà V: 32 SV K69K

12

Ca 1: 08h00 thứ sáu

ngày 27/12/2019

1/ PPGD2 (90’) – K67

AB: 74; C: 15; K: 24

P.402-K: 15 SV K67C

và 15 SV K67AB

P.403-K: 24 SV K67K

và 03 SV K67AB

P.404-K: 26 SV K67AB

P.405-K: 30 SV K67AB

Ca 2: 09h45 thứ ba

ngày 27/12/2019

1/Phân tích Hóa lý (90’) - K66

AB: 43; C: 11; K: 14

P.402-K: 11 SV K66C

P.403-K: 13 SV K66K

P.404-K: 20 SV K66AB

P.405-K: 23 SV K67AB

13

Ca 1: 13h30 thứ sáu

ngày 27/12/2019

1/ Tiếng Anh 6 – K68K

P.506 nhà V: 18 SV K68K

Post by: admin admin
16-12-2019
alanya escort
umraniye escort
pendik escort
yalova escort ordu escort
implant